Generalforsamling, beretning

4. februar 2024

Beretning for 2023   

Velkommen

Sidste års beretning sluttede med, at vi så frem til, at der i 2023 måske skulle tages nogle store beslutninger for at sikre foreningen fremover. Det kom til at holde stik.

Vi blev søfiskere.

Først på året anskaffede vi os en fin aluminiumsjolle med elmotor, ekkolod egen trailer og det hele. Den kan medlemmerne bruge ganske gratis, men det er der nu ikke mange, der har benyttet sig af.

Hen på foråret blev der mulighed for at fusionere med Viborg Fiskeriforening.

Sammen med bestyrelsen i Fiskeriforeningen lagde vi alt til rette for en fin fusion, men nogle få medlemmer af Fiskeriforeningen stemte denne fusion ned.

Men i stedet for en fusion overtog vi fire af Fiskeriforeningens både og fik en pæn sum penge med i købet, så det var ikke nogen dårlig løsning.

Og så fik vi i samme ombæring nyt navn, som gerne skulle lyde lidt mere nutidigt og lidt mindre ekskluderende end det gamle.

Nu råder vi over tre både på Viborgsøerne – de to med motor, to både på Hald sø og en båd på hjul. Dermed har vi et langt stærkere tilbud til vores gamle medlemmer, men ikke mindst burde vi nu have meget bedre muligheder for at tiltrække nye medlemmer.

Der er ikke mange, der kan tilbyde fiskeri i seks gode ørredåer, en lakseå og i to fine søer for samme kontingent.


Vi har tilpasset omkostningerne.

På sidste generalforsamling nævnte vi også, at det kunne blive nødvendigt at spare på pengene og måske opsige fiskevand. Det kom til at slå til.

Vi har opsagt cirka halvdelen af vores vand ved Skals og ved Jordbro å, men vi har beholdt det bedste og kun opsagt vand, der næsten ikke blev benyttet.

Der er lavet nye kort, som kan ses på hjemmesiden, og nye skilte er i produktion. De gamle kort gælder ikke længere for Skals og Jordbro å.

Ved Simested, Karup og Fiskbæk å har vi fået bedre vilkår, så alt i alt har vi nedbragt vores udgifter til fiskeleje og lodsejerfest til et realistisk niveau.


Økonomi

Regnskabet for 2023 endte med et underskud på 8.000 kr. Det ser meget pænt ud, men det dækker bl.a. over, at vi fik et stort beløb med fra Fiskeriforeningen, så reelt har vi tabt ca 60.000 kr.

Men det er historie, nu har vi tilpasset vores omkostninger med et tilsvarende beløb, så der skulle være styr på det.


Medlemstal

Vi sluttede året med at have 320 medlemmer. På samme tid året før havde vi 374.

Overgangen til opkrævning via forbundet har nok kostet nogle medlemmer, men det er formentlig dem, der alligevel har været på vej væk.

Vi kan glæde os over, at medlemsadministration og opkrævninger fungerer perfekt hos forbundet. Andre foreninger har store problemer med at finde frivillige, der vil påtage sig denne opgave.

Det koster noget at være med i forbundet, men ud over bladet, den politiske indflydelse og 20% rabat hos Flygger får vi altså også en god aflastning af bestyrelsen ud af det.


Fiskeriet

Der har ikke været fanget særlig meget i 2023.

Det har ikke været en direkte dårlig sæson, men der er nok ikke blevet gjort så meget ved det.

Enkelte fiskere har ifølge fangstrapporten fanget mange fisk, men der er fanget mange flere, end man kan se på hjemmesiden.

Der har været store fisk. Vagn har snuppet en 8 kgs i Jordbro å og set en mere af samme kaliber, og kommunens å-mænd har set en på mindst 10 kg i Fiskbæk å, så de er der – også i de små åer.

For at lette fremkommeligheden har vi slået stier ved Simested, Skals og Fiskbæk å.

Det gør vi igen i år, så den gamle undskyldning med, at man ikke kan færdes der, gælder ikke ved nogle af de bedste stræk af åerne.


Bestandsanalyse i Simested å

Der er lavet bestandsanalyse i Simested å i 2023.

Rapporten er ikke skrevet endnu, men de rå tal viser, at der er pænt med yngel men mangel på større fisk.

Der er noget der tyder på, at vi og myndighederne skal til at tænke mere på skjul og beskyttelse af fiskene end på gydebanker.


Sæler og skarver

Vi har haft reguleringstilladelser ved flere vandløb, og det er da værd at nævne, at der ved Skals å er skudt 33 skarver, ved rastepladsen ved Nr. Rind 80 skarver og ved Jordbro å en stor sæl.

Ved Virksund arbejder vi stadig på at få Viborg kommune til at åbne gennemsejlingsslusen noget mere, og vi forsker lidt i at skræmme skarver med laserlys.


Aktiviteter i klubben.

Det har været ret traditionelt med en god premiere med fasanjagt.

Peter, Henrik og Søren har holdt grundkursus i havørredfiskeri, der har været holdt Kend din Å ture til alle åer og Horst har sluttet året med en hyggelig juleafslutning.

De bindegale binder stadig fluer hver torsdag, og i 2023 holdt Peter Ballentin begynderkursus for nye fluebindere.

På en trist baggrund havde vi en god aktivitet med at sælge en masse fluer, spinnere og meget andet.

Old Boys afdelingen kører stadig videre med stor aktivitet. Der er møde hver torsdag med morgenkaffe, en lille skarp og en god debat.

Der har været ture til åerne, til put&takte, til kysten og en enkelt laksetur til Vorgod å.

Og ikke mindst den sædvanlige tur til Gjerrild, hvor der efterhånden kun fanges fjæsinger, men det ødelægger ikke det gode humør blandt de 15-16 deltagende. Så længe koteletterne vejer 400 gram, er der ingen klager.

På Peder Toppenbergs private initiativ blev der i oktober gennemført en havtur til Det gule Rev.

Turen gentages i april, og er åben for alle klubbens medlemmer.

I 2024 fortsætter vi aktiviteterne, først med et par klubaftener med spinnerbygning for dem, der har lyst, og så med nogle aftener om fiskeri i Hald sø og i Viborgsøerne.

Nu har vi bådene – så skal vi bar have lært at udnytte dem.


Tak

Jeg vil som sædvanlig slutte med at sige en tak til dem, der har gjort en særlig indsats i 2023.

Ikke mindst vores webmaster har været på hårdt arbejde med navneændring, bookingsystem, nye kort og tilretning af hjemmesiden og facebooksiden.

Henning Poulsen har designet vores nye logo – mange tak for det.

Søren og Jan har kørt OBK videre med gæstfrihed og en stor indsats, som værdsættes af mange.

Og bestyrelsen har fungeret fint og har løst rigtig mange opgaver, Tak for det.

Jeg vil slutte med at sige tak til John, som har besluttet at forlade bestyrelsen efter 10 år.

Bestyrelsen/formanden

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator