Referat fra bestyrelsesmøde 4. oktober 2023

5. oktober 2023

Referat fra VSF bestyrelsesmøde Onsdag den 4. okt. 2023 kl. 19.00

Afbud fra Morten


Godkendelse af dagsorden. ok

Godkendelse af referat. ok

Næste møde ? Mad ? onsdag den 8. nov. Jens tager mad med.


4. Meddelelser/orientering

Plantning af træer

Vi har forespurgt kommunen om dens holdning til at vi planter skyggetræer ved nogle korte forløb af Jegstrup bæk og Præstegårdsbækken. Det er ikke nogen egentlig ansøgning, men en forespørgsel.


Bestandsanalyse i Simested å

Det overordnede resultat er, at det ser pænt ud med yngel. Kenneth var med i bækkene nærmest Viborg, og der er fremgang i Hvam bæk og Skinderup bæk.


Kampagne

Den 1. oktober lancerede vi ”Køb medlemskab for 2024, men bliv medlem fra i dag”. Det gav fire nye medlemmer.


Kystvandråd

Henrik orienterede om arbejdet i Kystvandrådet.

Alle tal viser, at tilførslen af nitrat til Hjarbæk Fjord skal mere end halveres, men de forskellige interesseorganisationer taler naturligvis hver for deres interesser. Henrik regner dog med, at hovedmålsætningen bliver nitratudledningen, men hvem og hvornår, der skal gøre noget, står hen i tågerne.

Vi skal have et TEAMS møde med forbundet. Alle i bestyrelsen inviteres til at se med. Der kommer et tidspunkt ud.


5. Ny profil

Nyt Logo blev præsenteret og godkendt. Der skal ske tilpasning af hjemmeside, facebookside, skilte mm.

Næste skridt tages midt i oktober, hvor vi overtager domænet vibfisk.com Webmaster og formanden kører rettelserne, men tager gerne imod gode råd.

Vedrørende skilte aftalte vi, at Vagn og Jens fjerne vores skilte ved Toftum bro og ved Jordbro Møllegård.

Vedrørende kort gjorde formanden opmærksom på, at vore gamle Pdf-kort ikke længere er gældende og er taget af hjemmesiden. Fremover gælder kun det digitale kort på hjemmesiden.


6. Bådene

Aftale med Viborg bådelaug afventer laugets bestyrelsesmøde den 17. oktober. Når det er på plads, skal bådene på land, renses og sættes lidt i stand.

Tilsyn med og tømning af bådene i Viborg klarer Peter foreløbig. Køber en eldrevet pumpe og ser, om det virker godt.

Jens klare tilsyn med bådene på Hald sø, men det forventes at overgå til Morten.


7. Medlemmer og økonomi

Der er lige nu 314 medlemmer mod 368 på samme tid sidste år, men det er lidt ”snyd”, da der er kommet 22 fra Viborg Fiskeriforening. Der har ikke væres væsentlige udgifter siden sidste møde.


8. Tilpasning af omkostninger.

Medlemstallets udvikling gør det nødvendigt at tilpasse vores omkostninger fremover. Vi bør nedbringe vores udgifter til leje og lodsejerfester med mindst en trediedel.

Følgende arbejdsgrupper kommer til næste bestyrelsesmøde med forslag til reduktion af udgifterne:

Karup å Henrik og Jørgen

Skals å Kenneth og Søren

Simested å Henrik og Søren

Jordbro å Vagn, Jens og Jørgen Fiskbæk å

Johnny og Jørgen

De forskellige grupper må tage andre med på råd, som de finder behov for det.


9. Aktiviteter i vinter

Der skal gang i nogle klubaftener her i vinter. Til det aftalte vi foreløbig følgende:

Jørgen laver et spinnerkursus, som skal vare to aftener.

Peter laver et begynderkursus i fluebinding, længde ikke drøftet.

Vi skal have en aften om fiskemulighederne i Hald sø og en om Viborgsøerne.

Talt om fremstilling af woblere, om blinkstøbning og om grejauktion, men disse projekter er indtil videre på ide-stadiet.


10 Evt


5. okt. 2023 JB

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator