Referat fra bestyrelsesmøde 11. januar 2023

12. januar 2023

Referat fra VSF bestyrelsesmøde onsdag den 11. jan. 2023 kl. 19.00


1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat.

3. Næste møde ? Mad ?                             Onsdag den 2. februar, John tager mad med.

4. Meddelelser/orientering

a Båden på Hald sø

Allan og Jørgen arbejder på at købe en båd. Med alt tilbehør kan tilskuddet fra Velux og Friluftsrådet måske knap slå til, så bestyrelsen bevilligede yderligere op til 6000 kr. Henrik undersøger en mulighed for at få båden opbevaret på en adresse tæt på Viborg.


b Møder med lodsejerforeningerne

Møde med å-laugene for Simested og Fiskbæk forløb planmæssigt. To gode møder med en god stemning.


c Juleafslutning

Horst stod for en hyggelig juleafslutning – det gør vi på samme måde næste år.


d Regulering af skarv og sæl

Der er reguleret 1 sæl og 30 skarv er i Skals å og 2 skarver i Simested å. Vi søger ikke ny tilladelse i foråret, med mindre der opstår større problemer.


e Grønne millioner

Viborg kommune skal uddele 2-3 mill kr til grønne projekter, penge kommunen har indkasseret i forbindelse med opførelse af solcelleparker. Pengene skal bruges inden for ca 5 km. afstand fra Stoholm.

Vi kom ikke lige op med gode ideer, men tænk over det. Pengene skal bruges i store portioner a ca ½ mill kr stykket.


f. Gydninger

Kennet havde været ude ved nogle af tilløbene til Skals å for at tælle gydebanker. Det ser skidt ud i Skravad bæk, hvor der er kommet meget sand.


5. Generalforsamling 2023, hvem gør hvad?

Generalforsamlingen kommer til at foregå sådan, at vi umiddelbart efter generalforsamlingen fortsætter med et indlæg om ørreder og gedder i Hald sø. Viborg Fiskeriforening har arrangeret foredraget, og der kommer mindst 60 tilhørere, så det bliver festligt.


De praktiske opgaver løses som følger:

Jørgen medtager protokol og eventuelle indkomne forslag

Søren medtager PC med regnskab

Jørgen medtager 50 trykte regnskaber

Søren skriver referat, hvis han bliver valgt

Jørgen skaffer wienerbrød, øl, vand, stemmesedler og kuglepenne.


Bestyrelsesmedlemmerne bedes møde kl. 18.00.


6. Regnskab for 2022 og budget for 2023

Regnskabet, som viser et underskud på 13.000 og budgettet, der viser et underskud på 43.000 kr blev godkendt af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen.


7. Beretning for 2022,

Beretningen blev godkendt af bestyrelsen og forelægges generalforsamlingen med tilføjelse af nogle punkter om påbegyndelse af en strategiplan.


8. Strategi for foreningens udvikling.

Henrik gennemgik et forslag til strategiarbejde, udarbejdet af Danmarks Sportsfiskerforbund. Det vedtog vi at arbejde videre med. På generalforsamlingen vil vi informere om opstarten og opfordre medlemmerne til at deltage i arbejdet.


9. Lodsejerfest

Der er lodsejerfest fredag den 27. januar i BDO-lounge. Der er inviteret til kl. 18.00, men gæsterne plejer at komme meget tidligt, så bestyrelsesmedlemmerne bedes møde kl. 17.30.


10. Slåning af stier

Vi har som forsøg fået 600 meter slået af en entreprenør, men det viser sig at være urealistisk dyrt.

Vi må prøve at lave små arbejdshold på 3-4 mand, som hver har ansvar for en mindre strækning, som så skal holdes helt perfekt m.h.t. tilgængelighed, fiskepladser og broer.

Vi har tænkt på følgende strækninger:

Simested å                 fra Skinders bro til Lillebæltsbroen, ca 600 meter

                                      Fra Borup bro til Kvægbroen, ca 1400 meter, hvoraf 1000 skal slås 

                                     - Hermed bliver der fine forhold  fra Skinders bro til kvægbroen, ca 4,5 km.


Skals å                        Fra Ålborgvej til shelteret, ca 3000 meter hvoraf ca 2000 skal slås


Fiskbæk å                  Fra Vesbæk bro og 500 meter opstrøms. Slås på begge sider,

                                     Fra ”Sivhelvedet” til ”søen”, 750 meter, hvoraf ca 500 skal slås


Jordbro å                  Fra dambruget til Gammelstruplejren ca 1500 meter (i det omfang, det er muligt)

                                     Fra Y’et til jernbanen, ca 400 meter.


11. Slusen ved Virksund

Henrik har skrevet et oplæg til Viborg kommune om slusedriften, og aftalt et møde med de ansvarlige hos kommunen meget snart. Vi forventer, at mødet holdes i løbet af januar måned.


12. Pensionisterne

John kunne berettet om almindelig pænt fremmøde på ca. 20 pensionister pr gang.

Der laves spinnere efter møderne, og mange deltager i fluebinding torsdag aften.


13. Evt

12. jan 2023, JB

© 2024 Viborg Lystfiskerforening
Log ind som administrator